Jegyzőkönyv

- Közgyűlések - Közgyűlés 2015
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2015. május 13-án tartotta tisztújító közgyűlését

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2015. május 13-án 10h 30-kor tartott tisztújító közgyűléséről

A közgyűlés helye:  Országos Széchényi Könyvtár Díszterme
Levezető elnök:  dr. Virágos Márta, az Informatikai és Könyvtári Szövetség    alelnöke

 Virágos Márta köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a jelenlévők létszáma 72, mely szerint a közgyűlés nem határozatképes (a szükséges létszám 76+1 fő), ezért 10h 45-re újra összehívta a közgyűlést, így az már határozatképessé vált.
 Üdvözölte a vendégként megjelent dr. Sepseyné dr. Vígh Annamáriát, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetőjét, dr. Kenyéri Katalint, az EMMI tanácsadóját, Vass Sándort, az EOQ MNB vezetőségi tagját, Bakos Klárát, az MKE nemrég leköszönt elnökét.

 Virágos Márta ismertette a napirendet:
 1. Dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke közhasznúsági beszámolója és a pénzügyi beszámoló a 2014-es évről.
 2. Knorrné Csányi Zsuzsanna, a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója.
 3. „A Könyvtárügyért”-díj átadása, előterjesztő Fonyó Istvánné, a kuratórium elnöke.
 4. Tisztújítás: levezeti Fülöp Ágnes, a jelölőbizottság elnöke.

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 Virágos Márta ezután a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére tett javaslatot: jegyzőkönyv vezetője Csulákné Angyal Katalin, jegyzőkönyv hitelesítői pedig Fonyó Istvánné és Benczekovits Beatrix.

A jegyzőkönyv vezetőjére – Csulákné Angyal Katalin és a jegyzőkönyv hitelesítőire – Fonyó Istvánné és Benczekovits Beatrix tett javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 Virágos Márta felkérte dr. Fodor Pétert, az IKSZ elnökét, tartsa meg beszámolóját.

1. Dr. Fodor Péter beszámolójában kiemelte, hogy az IKSZ továbbra is érdekvédelmi tevékenységet folytató közhasznú szervezet.  A civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően módosított Alapszabályát a bíróság 2014. szeptember 11-i hatállyal bejegyezte.
 Ezért a májusi és decemberi közgyűlés mellett 2014. szeptember 11-én is kellett egy rendkívüli közgyűlést tartanunk. Hagyományainkhoz híven mindhárom közgyűlésre hívtunk előadót: májusban Holl András, az MTA Könyvtárának munkatársa, szeptemberben dr. Tüske László, az OSZK főigazgatója és decemberben dr. Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője volt a vendégünk, és tartott mindenki számára hasznos információkat tartalmazó előadást.
A májusi közgyűlésen került sor – az IKSZ erre az alkalomra alakult kuratóriuma döntése alapján - „A Könyvtárügyért” díj átadására. 2014-ben dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár főosztályvezető-helyettese és az imrehegyi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely részesült a kitüntetésben.

 
 Az IKSZ elnöksége rendszeresen ülésezett, és hozott a szervezet munkáját meghatározó döntéseket.
 Az IKSZ 2014-ben is sikeresen együttműködött a döntéshozás és a szakma szervezeteivel:
- Rész vett a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala alakuló ülésén szeptember 30-án és második összejövetelén 2015. márciusában.
- Az IKSZ szorosan együttműködött a Magyar Könyvtárosok Egyesületével: megállapodtunk a könyvtáros életpálya-modell alapelveiről és tartottunk közös rendezésű konferenciát 2014. november 26-án.
- Az Országgyűlés Hivatala „A Könyvtár, ami összeköt” pályázatának kuratóriumában 2014-ben is részt vettünk, amellyel segítettük Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok ösztöndíj-programját.
- Az NKA-val koordinátorként együttműködtünk a kollégiumi tisztújítás folyamatában; kollégiumi tagság, bizottsági tag segíti sikeres kapcsolatunkat.
- Az EMMI előterjesztésében véleményeztünk olyan jogszabályokat, mint  …a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól; a nyilvános könyvtárakról; a könyvtárak szakmai mutatóiról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program könyvtárakat is érintő pályázatainak témájában.
 A Könyvtári Levelező/lap kiadását – az NKA támogatásának elmaradása ellenére – az elnökség döntése alapján az IKSZ önállóan, a megyei könyvtárak segítségével és saját forrásból is folytatta 2014-ben is, és folytatja 2015-ben is.
 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos rendezvényei 2014-ben is sikerrel zajlottak le. Egyre emelkedik a résztvevők és a programok száma, és nő a szervező könyvtárak aktivitása is. Ez figyelhető meg az Internet Fiesta, a csongrádi konferencia, az Országos Könyvtári Napok esetében, de sikeres volt a KSZR Műhelynapok három rendezvénye is (2014-ben Pécs és Győr, 2015-ben Eger), amelynek folytatása várható.
 A tagozatok ügyében dr. Fodor Péter elmondta, hogy a megyei könyvtárak tagozata kiemelkedően működött, tevékenységében fontos ügy volt a KSZR program keretében szakmai segítség nyújtása a települési könyvtáraknak. A tudományos- és szakkönyvtárak között jó volt az együttműködés, a munkahelyi tagozat könyvtárai is – főleg elektronikus úton – tartották a kapcsolatot. A legnagyobb gondot a városi könyvtárak tagozata okozta az IKSZ vezetőinek, a következő elnökség feladata lesz ezen könyvtárak tagozatainak működőképessé tétele.

 A ciklus zárásaként dr. Fodor Péter elmondta, hogy az érdekek érvényesítésében, a kultúraközvetítésben az IKSZ ért ugyan el eredményeket, például a megyei könyvtárak önállóságának megőrzése, de a még eredményesebb tevékenységhez további partnerek kellenek, akik a döntések előkészítésében is együtt tudnak működni. Fontos szempont az intézmények helyi ismertségének, befolyásának erősítése.
 Kevésbé volt sikeres a kitüntetések rendszerének megváltoztatásában kifejtett tevékenységünk. A könyvtáros szakma elismerésében drasztikusan csökkent a díjak száma: 18 helyett 4 díj adományozható a szakma kiválóságainak. A mi javaslatunk 8 elismerés volt.
 Dr. Fodor Péter szólt az elmúlt ciklus néhány kiemelt tevékenységéről:
- részt vettünk az info-kommunikációs stratégia 2014-2020. közötti programjának megvitatásában;
- a partnerség keretében az Országos Könyvtári Napok 2013. évi kecskeméti záró konferenciáján együttműködési megállapodást kötöttünk a KSH-val a népszámlálás országos programjának megvalósításában, a csongrádi konferencián szintén 2013-ban megújítottuk a megállapodást a Kárpát-medencei szakmai szervezetekkel;
- kiemelkedő az együttműködésünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével például a könyvtárosok etikai kódexének megalkotásában (2006); a könyvtári stratégiák kidolgozásában; „Az év fiatal könyvtárosa” évente kiírásra kerülő pályázatban; az országos könyvtárügyi konferencia (2012. november) szervezésében; a könyvtáros életpálya modell kidolgozásában (2014);
- a Nemzeti Kulturális Alap esetében alkalmazkodnunk kellett az NKA új szervezeti kereteihez, amelyben a levéltárosok, muzeológusok és könyvtárosok egy kollégiumba tartoznak;
- az NKA pályázati támogatást biztosított 2013-ban 14 könyvtári vezető angliai, dániai és hollandiai továbbképzéséhez;
- az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülésein rendszeresen részt vettünk és képviseltük a könyvtáros szakmai érdekeit.

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezeti életével kapcsolatban dr. Fodor Péter elmondta, hogy szervezetünk 2015-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A folyamatos változás mellett az utóbbi évek hangsúlyai a következők voltak: a folyamatos átalakulásban meghatározni a könyvtárak, mint kiemelt kultúraközvetítő intézmények helyét; (újra)pozícionálni a könyvtáros szakemberek helyzetét.
 Az IKSZ 2006-ban alapított kitűntetését 8 intézmény és 14 személy kapta meg.
 2014-ben új honlap létrehozása kezdődött el, és a KLL elektronikus formában történő megjelentetése is folyamatban van.
 Az IKSZ gazdálkodását a kiegyensúlyozottság, a racionális takarékosság jellemezte.
Végül Stephanie Holman, az indianai Monroe Megyei Könyvtár tájékoztató könyvtárosa egy mondatával fejezte be gondolatait:
„A feladatunk annak biztosítása, hogy senki ne menjen el úgy a könyvtárból, hogy ne vigyen magával valamit a kezében, a fejében vagy a szívében - legyen az egy könyv, egy információ vagy egy kellemes érzés.”
Beszámolója zárásaként köszönetet mondott az elmúlt időszakban végzett munkáért, és bejelentette az elnökség lemondását.

 Hozzászólásra jelentkezett dr. Sepseyné dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya főosztályvezetője, aki jelentős szervezetnek nevezte az Informatikai és Könyvtári Szövetséget, mert nem csak a döntéshozók felé, hanem a társadalom felé is értéket közvetít. Idézett az IKSZ Alapszabályából, mely szerint közhasznú szervezetként „ az IKSZ célja az állampolgárok és a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése.” Az ennek szellemében végzett munkáját a megbízhatóság és a stabilitás jellemzi, amelynek biztosítéka a mindenkori vezetők személye.
 Az IKSZ közösségépítő szerepéből kiemelte az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatát, a KSZR Műhelynapok megszervezését, valamint a szakkönyvtári rendszer megújításában kifejtett tevékenységét.

 Virágos Márta megköszönte főosztályvezető asszony hozzászólását. Mivel más nem jelentkezett további szólásra, megkérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy elfogadja-e a közhasznúsági és pénzügyi beszámolót (ld. l. sz. melléklet).

1/2015. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2014. évről szóló közhasznúsági és pénzügyi beszámolóját, valamint az elnökség lemondását.

2. Virágos Márta felkérte Knorrné Csányi Zsuzsannát, az IKSZ Felügyelő Bizottságának elnökét, tartsa meg beszámolóját a 2014. évről. (Ld. 2. sz. melléklet.) Az FB elnöke kiegyensúlyozottnak és stabilnak jellemezte az IKSZ gazdálkodását. Beszámolója végén Knorrné Csányi Zsuzsa bejelentette a Felügyelő Bizottság lemondását.

 Virágos Márta megkérdezte a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk az elhangzottakhoz. Mivel senki nem jelentkezett szólásra, arra kérte a Közgyűlést, szavazzon arról, elfogadja-e a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2014. évről.

2/2015. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az Informatikai és Könyvtári Szövetség a 2014. évről szóló Felügyelő Bizottsági beszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság lemondását.

 Ezután Bakos Klára, az MKE leköszönt elnöke jelentkezett szólásra és átadta dr. Fodor Péternek az MKE Emlékérem kitüntetést, egyben méltatta Fodor Péter munkásságát, és az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete együttműködését, mely Fodor Péter elnöksége alatt vált egyre eredményesebbé.

3. Virágos Márta megköszönte Bakos Klára köszöntő szavait, és felkérte Fonyó Istvánnét, „A Könyvtárügyért” díj kuratóriumának vezetőjét, ismertesse a 2015. évi díjazottakról szóló kuratóriumi döntést.
 Fonyó Istvánné elmondta, hogy 2015-ben két személy és egy intézmény részesül „A Könyvtárügyért” díjban, és ők a következők (a laudációkat ld. a 3. sz. mellékletben):
 Bakos Klára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtárának igazgatója;
 Gyurics Zoltánné, a Huszár Gál Városi Könyvtár (Mosonmagyaróvár) igazgatója;
 valamint
 a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (Gödöllő) kollektívája.
 A díjakat dr. Fodor Péter, az IKSZ leköszönő elnöke adta át Virágos Márta és Ramháb Mária leköszönő alelnökök közreműködésével.

4. Az ünnepélyes pillanatok után Virágos Márta áttért a következő napirendi pontra, a tisztújításra. Felkérte Fülöp Ágnest, a jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse a jelölőbizottság munkáját, és vezesse le a tisztújítást.
Fülöp Ágnes először a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot:
Elnök:  Jehoda Imola, a SE Egészségtudományi Főiskolai Kar      Könyvtárának vezetője, Budapest
 Tagok:
 Buza Sándorné, a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány vezetője, Budapest
 Illés Péter, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár vezetője
 Strasszer Mihályné, az Óbudai Egyetem Könyvtárának vezetője
 Dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, Tatabánya

3/2015. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a szavazatszámláló bizottságba jelölteket.

 Fülöp Ágnes ezután ismertette a jelöltek listáját, mely az IKSZ tagságának javaslatai alapján a következő lett:
Elnök:   Ramháb Mária
Alelnökök:  dr. Keveházi Katalin
  Tőzsér Istvánné
Elnökségi tagok: Figula Anikó
      Fülöp Attiláné
      Füstös János
      Lükőné Őrsi Gabriella

 A jelölőbizottság elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e további javaslatuk a listára kerülésre. Mivel nem volt javaslat, Fülöp Ágnes ismertette a felügyelő bizottsági jelölés eredményét:
 Fejes Csilla
 Karácsony Gyöngyi
 Liebhauser János
 Oroszi Evelin
 dr. Palotai Mária  
Fülöp Ágnes újra feltette a kérdést, a jelenlévőknek van-e újabb javaslatuk az FB tagjaira. Mivel újabb jelölés nem született, ezért szavazásra bocsátotta az elnökség és a Felügyelő Bizottság jelöltjeinek névsorát.

4/2015. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira a jelölő bizottság által javasolt személyek listáját.

 Megkezdődött a 3 fordulóban zajló szavazás: az elnök és alelnökök személyére, az elnökség tagjaira, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaira.
1.  Az elnök és alelnökökre leadott szavazatok száma: 67
 Elnök:   Ramháb Mária szavazatok száma: 67 igen
 Alelnökök: dr. Keveházi Katalin szavazatok száma: 64 igen, 2 nem, 1 érvénytelen
   Tőzsér Istvánné szavazatok száma: 65 igen, 1 nem, 1 érvénytelen
 
2.  Elnökségi tagokra leadott szavazatok száma: 69
 Elnökségi tag: Figula Anikó     szavazatok száma: 69 igen
   Fülöp Attiláné     szavazatok száma: 69 igen
   Füstös János     szavazatok száma: 68 igen, 1 nem
   Lükőné Őrsi Gabriella szavazatok száma: 69 igen

3.  A Felügyelő Bizottság tagjaira leadott szavazatok száma: 69
 A Felügyelő Bizottság tagjai:
   Fejes Csilla  szavazatok száma: 68 igen, 1 nem
   Karácsony Gyöngyi szavazatok száma: 69 igen
   Liebhauser János szavazatok száma: 69 igen
   Oroszi Evelin  szavazatok száma: 68 igen, 1 nem
   dr. Palotai Mária szavazatok száma: 69 igen

 

5/2015. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség új elnöksége és Felügyelő Bizottsága a következő:
Elnök:  Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár    igazgatója, Kecskemét
Alelnökök: Dr. Keveházi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg      Könyvtár főigazgatója
  Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója, Eger
 
Elnökségi tagok:
  Figula Anikó, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója,    Győr
  Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ     igazgatója
  Füstös János, Városi Könyvtár igazgatója, Csurgó
  Lükőné Őrsi Gabriella, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és      Dokumentációs Központ főigazgatója
Felügyelő Bizottság:
 Fejes Csilla, a Balázs József Városi Könyvtár vezetője, Vásárosnamény
 Karácsony Gyöngyi, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár    főigazgatója
 Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója, Szekszárd
 Oroszi Evelin, Ex Libris Könyvtár vezetője, Budapest
 Dr. Palotai Mária, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Könyvtára vezetője,    Budapest

Virágos Márta gratulált az új vezetésnek, és átadta a szót Fodor Péternek, mondja el zárszavát.
A 25 éve Kecskemétről induló kezdeményezésre létrejött Informatikai és Könyvtári Szövetség a könyvtári szakma érdekképviseleti szervezete, mely a tagintézmények által működik, és még hosszú ideig szükség lesz a tevékenységére.
 Megköszönte a leköszönő elnökség munkáját, és gratulált az új vezetésnek.
 Ramháb Mária az új elnökség nevében megköszönte a közgyűlés bizalmát. Virágos Márta bezárta a közgyűlést.

Az új FB a közgyűlés után megtartotta első ülését, amelyen Liebhauser Jánost választotta elnökéül, az elnök helyettese Oroszi Evelin lett.

  Kmf.
       Csulákné Angyal Katalin
       jegyzőkönyvvezető


 Fonyó Istvánné
 jegyzőkönyv-hitelesítő


      Benczekovits Beatrix
      jegyzőkönyv-hitelesítő