Könyvtáügyért-díj

- Hír - Hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2023-ban Könyvtárügyért-díjjal ismerte el Ramháb Mária nyugalmazott megyei könyvtárigazgató, főtanácsos, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke és a Berzsenyi Dániel Könyvtár szakmai kollektívájának több évtizedes munkáját.

Ramháb Mária nyugalmazott megyei könyvtárigazgató, főtanácsos, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke

1975 óta, közel 50 éve elkötelezett a könyvtárügy, a könyvtárosok és mindenekelőtt az olvasók iránt. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár munkatársaként, gyermekkönyvtárosként, könyvtárosként, intézményvezetőként a szervezeti életben is a teljességre törekszik, a hagyományokra építve, mégis innovatívan és kreatívan szervezi maga és a munkatársai tevékenységeit.

A Nagy Miklós-díj laudációja pontosan fogalmaz: „a magyarországi könyvtári élet egyik meghatározó alakja, aki könyvtári munkája mellett évtizedek óta jelentős részt vállal a szakmai közéletben. Pályafutása kivételes elkötelezettségről, jelentős, innovatív szerepvállalásról, nagy horderejű tevékenységről és széles körű kapcsolatokról tanúskodik.”

A könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviselője, tevékenységével naponta igazolja, hogy teljes mértékben azonosul az IKSZ célkitűzéseivel, mely szerint kiemelt fontosságú: „a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése."

Elhivatottan képviseli a könyvtárügyet minden országos, regionális és egyéb szakmai fórumon. Nevéhez fűződnek az évek óta ismert országos könyvtári projektek: a babaolvasó, az Országos Könyvtári Napok, az Internet Fiesta, a KönyvtárMozi, a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozója.

Részt vesz a könyvtárügyet érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában, kezdeményezi ilyen döntések meghozatalát. Fontosnak tartja különböző könyvtártípusok közötti együttműködést.

A szakmai közreműködésével felépült Bács-Kiskun megyei könyvtár irányítása alatt vált az ország legfontosabb, követésre méltó könyvtárává.

Kezdetektől részt vett a Nemzeti Kulturális Alap munkájában, ahol mindig a szakma érdekeit tekintette elsődlegesnek. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökeként egyik kiemelt területnek tekinti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítását, a vidéken élők könyvtári szolgáltatásokhoz juttatását, a kistelepülési könyvtárak fejlesztését, segítését.

Szakmai és közéleti munkájáért számos elismerésben részesült, többek között Nívódíj (1977), Szinnyei József-díj (1996), Elismerő Oklevél (miniszteri elismerés, 1997), MKE-emlékérem (2000), Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért Díj (2003), Magyarországért Európában (miniszteri elismerés, 2006), Széchényi Ferenc-díj (2008), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2010), Kemény Bertalan Falufejlesztésért Díj (2015), Nagy Miklós-díj (2021).

Több évtizedes kiemelkedő és elhivatott munkájáért a fentiek alapján javasoljuk az IKSZ leköszönő elnökét, Ramháb Máriát a 2023. évi „A Könyvtárügyért” díjra.

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár kollektívája

A Berzsenyi Dániel Könyvtár hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket ér el a minőségmenedzsment iránti elkötelezettségével, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményével, a megye helyismereti értékeinek gyűjtésével, feltárásával, a lakosság legszélesebb köréhez történő eljuttatásával.  A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs és kommunikációs technológiai felkészültsége alapján az ország kiemelkedő könyvtári szolgáltatásokat nyújtó intézménye. Innovatív szemlélete olyan vezérfonal, mely egyaránt épít a szakmai tapasztalatokra, a társadalmi elvárásokra, a lakosság igényeire és a partnerségre.

Az intézmény munkáját a megyei könyvtári hálózat következetes, átgondolt fejlesztése, a használóközpontú, minőségi elvekre építő gyakorlat, a stratégiai célkitűzések maximális megvalósításának igénye jellemzi.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár az Informatikai és Könyvtári Szövetség aktív tagjaként vesz részt az országos akciók és konferenciák szervezésében és megvalósításában. Az intézmény „jó gyakorlatainak” átadásával, helyszíni tapasztalatcserék alkalmával igyekszik olyan szakmai szerepet betölteni, mely segíti más könyvtárak munkáját, innovatív gondolkodását, fejlődését. Országos konferenciák szervezőjeként támogatja az IKSZ által rendezett események lebonyolítását. Kifejezetten elkötelezett a KönyvtárMozi programok országos és megyei szervezésében, a vetítések népszerűsítésében, aktív filmklubokat működtetve a kistelepüléseket is bevonja a közös munkába.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szakmai munkája példaértékű, önkéntesen vállalt pluszfeladatai mintát adnak a könyvtáros szakma céljainak megvalósításában.

Fentiek alapján javasoljuk a Könyvtárügyért Díjra a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár szakmai kollektíváját.